fredag 21 februari 2020

Slöjförbud i Skurup och Rektorns Motstånd

Att Skurup nu infört slöjförbud, och kanske mer så att en skolas rektor valt att inte följa det beslutet, har nog inte gått många förbi. Det aktualiserades igen nu när rektorn tvingades ta ner en utskriven artikel som visade på att skolverket gett rätt i tolkningen att förbudet strider mot grundlagen och europeiska konventionen.

Jag har sett många reaktioner i sociala medier på detta. De flesta faktiskt positiva till rektorns favör, men som vanligt också några förfasade. Den kanske mest utpräglat så var denna:

"Nu väntar vi bara att någon domstol eller ombudsman förklarar att det är fullt i enlighet med svensk religionsfrihet att skära halsen av folk med fel religion."

När någon bemötte den med frågan om det inte var skillnad på att politiskt bestämma vad folk har rätt att bära för kläder med mord så fick inläggsförfattaren uppbackning med argumentet:

"I grad, men inte i typ/princip."

Det är sånt nonsens! Vilken skulle den principen vara? Att man i religionens namn, i skydd av religionsfriheten, kan tillåta vad som helst? Nonsens! Man får inte i en grundlags namn bryta mot en annan (det följer jag upp på med lite detaljer om just religionsfriheten och hur den regleras nedan), dessutom handlar fallet i Skurup om att man förbjudit något som redan är tillåtet, inte om att man tillåtit något som är förbjudet. Det är stor skillnad, inte bara i grad, utan också i typ och princip!

Jag har också sett en kommentar som svamlade om att alla spred fake news och att religionsfrihetslagen inte alls tar upp och behandlar religiösa symboler såsom slöja, kippa, smycken med kors, etc.
Det sistnämnda är förvisso sant. Vi hade till och med tidigare en lag som hette religionfrihetslagen (SFS 1951:680, senast ändrad av 1995:1212) och den tog inte heller upp religiösa symboler, men begränsade religionsfriheten med denna formulering:

"1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse."

Så, utifrån den, borde frågorna vara: Är det att utöva sin religion att bära slöja? Kan samhället Skurup hävda att det stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse att någon bär en huvudbonad i skolan?

Men skit samma, religionsfrihetslagen upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1998:1593 som behandlar trossamfund och administrationen kring dessa och inte heller tar upp religiösa symboler. Men SFS 1998:1593 är ingen grundlag och den behandlar inte religionsfriheten på annat sätt än att den i sin första paragraf hänvisar till regeringsformen och den europeiska konventionen för bestämmelser om religionsfrihet. Det vill säga, Religionsfrihet är helt reglerad genom Regeringsformen (en av våra grundlagar) och Europeiska Konventionen (som vår grundlag inte får bryta mot).

I regeringsformen står det (2 kap. 1 §) att

"Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
[...]
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion".

och ingenstans under Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter (2 kap. 20 § - 25 §) kan jag hitta något som kan inskränka rätten att bära slöja som en del av sitt religionsutövande. Så det handlar ytterst om det är att utöva sin religion att bära slöja (begränsningen "såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse" är över huvud taget inte nämnd längre så så länge man inte bryter mot andra paragrafer i grundlagarna torde det vara fritt att bära vad man vill när man utövar sin religion även om det sticker i ögonen på Skurupspolitikerna).

Vad säger den Europeiska Konventionen då? Jo, i dess Artikel 9 kan man finna att man har rätt att utöva sin religion eller tro också genom sedvänjor (att bära slöja som en del av sin religionsutövande kan absolut klassas som en sedvänja), och vidare att man INTE får begränsa utövandet annat än i lag och då med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Dels är förbudet ingen lag och dels har jag väldigt svårt att se att bärandet av slöja i skolan skulle äventyra allmän hälsa, säkerhet, ordning eller moral och det inskränker definitivt inte andra personers fri- och rättigheter, således är förbudet mot slöja i strid med religionsfriheten enligt grundlag.


Ytterligare ett argument för slöjförbudet jag sett i sociala medier är

"Jag är övertygad att många vuxna kvinnor skulle vilja släppa ut sitt vackra hår. Bland unga tjejer jag dagligen ser på gymnasiet, finns många som skulle vilja vara klädda som sina svenska tjejklasskamrater. Men de får inte bestämma själv. Där finns många bevakande unga män. För drygt 100 år sedan gick även svenska kvinnor i huckle. Syns inte så ofta nu. Vi bestämmer själv. Skyll inte på religionen. Underlätta i stället för flickor och unga kvinnor."

Att i hennes fall stå bakom slöjförbudet ser jag som en missriktad välvilja mot tjejerna som tvingas bära slöja. Jag ser slöjförbudet snarare som en inskränkning på individens rättigheter. Rätten att få bära vad man vill för kläder och rätten att få utöva sin religion, också genom sedvänjor. Det är inte förbjudet att gå i huckle. Det skall inte vara förbjudet att bära slöja. Att införa ett förbud är inte att låta folk bestämma själva och att begränsa religionsutövandet är, som visats ovan, i strid mot med den Europeiska Konventionen, Artikel 9. Det är att åsidosätta vår grundlag, vår demokrati. Det är mycket som står på spel här!

Med det sagt hade jag varit lika mycket varit emot ett påbud att bära slöja som detta förbud mot att bära slöja. Jag tycker att kvinnor själva skall bestämma och inte av tvång från religion och män i sin närhet vara tvingade till att bära slöja, MEN rätt sätt att hjälpa dem att nå dit är inte genom grundlagsmotstridiga förbud som inskränker vår frihet.

Vi vet nog egentligen allihop, både de som är för och emot slöjförbudet, att slöjförbudet i Skurup handlar om en metod att begränsa och kontrollera något som SD inte tycker passar in i vårt samhälle. De vill förbjuda det som inte passar in i SD-mallen av hur vår nation skall se ut. De vill begränsa vår frihet och åsidosätta demokratin för att kunna forma och kontrollera det samhälle de ser som det bästa.


Källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar